Εγγραφές μαθητών

Εγγραφές μαθητών

  • Οι εγγραφές των μαθητών ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ για κάθε σχολικό έτος, γίνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο.
  • Εκπρόθεσμη εγγραφή, είναι δυνατόν να εγκριθεί από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.) ή Γραφείου Δ.Ε. ή το Διευθυντή Διεύθυνσης ΔΕ το πολύ 10 ημέρες μετά τη λήξη των κατ΄ εξαίρεση εγγραφών του Σεπτεμβρίου.
  • Οι απουσίες των μαθητών για το διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων ως την ημέρα της εκπρόθεσμης εγγραφής υπολογίζονται στο ακέραιο.
  • Στις σχολικές μονάδες εσπερινής φοίτησης εγγράφονται οι εργαζόμενοι μαθητές. Για την εγγραφή εργαζόμενου μαθητή απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη ή αν πρόκειται για μαθητή που ασχολείται σε δικό του επάγγελμα, βεβαίωση αρμόδιας αρχής ή υπηρεσίας ότι στη διάρκεια της ημέρας εργάζεται, ή βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία προκύπτει η εγγραφή του στα μητρώα ανέργων.

1.Στην Α? Τάξη εγγράφονται:
α) Κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου ή ενδεικτικού Γ? τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου.
β) Μαθητές της Α? Τάξης παρελθόντων ετών των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ.
γ) Μαθητές της Α? & Β? Τάξης του 1ου κύκλου TEE.
δ) Μαθητές της Α? & Β? Τάξης των ΤΕΣ.
ε) Μαθητές της Δ? Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
στ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α? Τάξης του ΕΠΑ.Λ.
ζ) Μαθητές της Α? και Β? τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ.

2. Στην Α? Τάξη μετεγγράφονται: Μαθητές της Α? Τάξης του ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ

3. Στη Β? Τάξη του ΕΠΑ.Λ εγγράφονται:
α) Όσοι προάγονται από την Α? τάξη του ΕΠΑ.Λ.
β) Κάτοχοι πτυχίου Α? ή Β? Κύκλου TEE.
γ) Μαθητές της Ε? & ΣΤ? Τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου,
δ) Μαθητές παρελθόντων ετών της Β? & Γ? Τάξης του Γεν. Λυκείου, ΤΕΛ, Εν. Λυκείου, ΛΕΝ, ΕΠΛ.
ε) Μαθητές του 2ου Κύκλου TEE.
στ) Προαχθέντες της Α? Τάξης των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Εν. Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ.
ζ) Προαχθέντες της Δ? Τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου,
η) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων προς αυτές σχολών.
θ) Μαθητές που προήχθησαν από την Β? Τάξη ΕΠΑ.Λ και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα.
ι) Απορριπτόμενοι της Β? Τάξης ΕΠΑΛ.
ια) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ.
ιβ) Μαθητές της Α? και Β? τάξης ΕΠΑ.Σ
ιγ) Μαθητές της Γ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ.
ιδ) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή τίτλου ισότιμου προς αυτό
ιε) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, ΕΠΑ.Λ, ΕΠΛ, Α΄Κύκλου ΤΕΕ και Β΄Κύκλου ΤΕΕ, προκειμένου να αποκτήσουν ειδικότητα άλλου Τομέα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.

4. Στη Β? Τάξη μετεγγράφονται:
α) Προαχθέντες της Α? Τάξης ΓΕ.Λ.
β) Μαθητές της Β? και Γ? ΓΕ.Λ.

5. Στη Γ? Τάξη των ΕΠΑ.Λ εγγράφονται:
α) Οι προαχθέντες από τη Β? τάξη ΕΠΑ.Λ σε ειδικότητα του ίδιου τομέα.
β) Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ? ΕΠΑΛ, στην ίδια ή άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα.
γ) Κάτοχοι πτυχίου Α? Κύκλου ΤΕΕ, αντίστοιχης ειδικότητας.
δ) Κάτοχοι πτυχίου Β? Κύκλου ΤΕΕ, άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα.
ε) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα.
στ) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ άλλης ειδικότητας του ίδιου Τομέα.

Δικαιολογητικά εγγραφής

Για την εγγραφή μαθητή απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) α) Απολυτήριο Γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ? τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριο Γενικού Λυκείου ή τίτλου ισότιμου προς αυτό (Ν. 3848/2010)
  β) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου για όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό αποτελεί τυπικό προσόν κατά τις διατάξεις του προηγούμενο άρθρου. Στη περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το ΕΠΑ.Λ στο οποίο γίνονται οι εγγραφές πρέπει με έγγραφο του να ζητήσει επαλήθευση τίτλου και ακριβές απόσπασμα του μητρώου του μαθητή από το σχολείο έκδοσης του πτυχίου ή
γ) Πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης του μαθητή από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθηκε. Στη περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το σχολείο που εκδίδει το πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης στέλνει το ατομικό δελτίο του μαθητή επισημοποιημένο στο σχολείο που γίνεται η εγγραφή με την παρατήρηση ότι αυτό επέχει θέση επίσημου τίτλου εγγραφής. Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής αν έχει κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος (απολυτήριο Γυμνασίου) αυτός δεν επιστρέφεται.
2) Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή. Κηδεμόνας του μαθητή, εφόσον αυτός είναι ανήλικος, είναι ο πατέρας ή η μητέρα και απουσία αυτών ή κωλυομένων από τον νόμο, ο έχων την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή το υπό τούτου νομίμως κατά περίπτωση ή παγίως εξουσιοδοτημένο ενήλικο μέλος της οικογένειας του.
3) Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος για τον τομέα και την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει.
4) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, σχετικά με τη διπλή φοίτηση σύμφωνα με το άρθρο 10 της απόφασης αυτής.
5) Πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής στην περίπτωση που δεν έχει αστυνομική ταυτότητα, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του μαθητή που ορίζονται στο άρθρο 9 της παρούσας υπουργικής απόφασης.
6) Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, το οποίο κατατίθεται στο ΕΠΑ,Λ το αργότερο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.

FacebookTwitterGoogle+Share
Ετικέτες , .Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *